top of page

רצף מסמכים המתעדים את תהליך התהוות
אוסף הספרים.
מסמכים המתארים נקודות ציון בתהליך,
החל מההחלטה על הצלת הספרים ועד עדויות למכירת הספרים, גריסת ספרים ומכירתם 
כפסולת נייר.

 

שובל בירוקרטי מארכיון המדינה

תאריך החזרה

מסמכים
 

15 ביוני 1948
מכתב של דוד בן גוריון בנוגע ללקיחת ביזה על ידי חיילי ודורש להבהיר שהמקררים, מרבדים ורהיטים שייכים לצבא ולמדינה ולא לאנשים פרטיים.

 

״יחידות הראל שירדו אתמול מירושלים
הובילו בכלי רכב שלל שבזזו מירושלים"
מקררים, מרבדים רהיטים, ועוד..״


 

״הגם בית הספרים הלאומי בעוסים על הביזה?״

13 במרץ 1949
בדו״ח מימין  שהוגש להנהלת בית הספרים (הספריה הלאומית) את החשש לגורל הספרים שנותרו בשכונות הפלסטיניות. מתוך כך עלתה הצעה לאיסוף הספרים. 
אנשי הספריה מביעים את החשש מכך שיאמרו שבית הספרים שותף בביזה, אך ראו לנכון להמשיך במלאכת האיסוף כדי שהספרים לא יגנבו.


 

"כליל סכאכיני-קטמון״
 

13 במרץ 1949
זו רשימה של בעלי הספרים והמוסדות מהם נאספו הספרים,
יחד עם שמות השכונות שמהן הגיעו.
המידע החסר הוא הכתובות או מיקומי הבתים ושיוך כל ספר לבעליו

״את הספרים האלו אנו מוכרים לבתי הספר.
ההכנסות מן המכירה היו כלהלן:״

2 במאי 1952
מסמך שמתאר את קבלת ספרי הלימוד הערבייים בשנים 1948-1950. במסמך מתוארות ההכנסות מהמכירה חזרה לבתי הספר הערביים לפי שנה.

״תואיל נא למכור את החומר הרצפ׳ כפסולת ניר״
 

8 במרץ 1960
במסמך מתארים טיפול בספרים ערבים ׳שאינן טובים לשימוש׳ ולכן ישנה דרישה להשמדתם, כלומר גריסה שלהם. ובהערה למר רפאלי ניתנת הוראה למכור את החומר שנותר כפסולת נייר

 

Screen Shot 2023-06-26 at 16.07.54.png

נספחים

מפה של קטמון עד 1948, אויירה על ידי בתו של
ח׳ליל סכאכיני במצרים מתוך זכרון
ומפה של קטמון היום

 

image (6).png

1950, מתוך: MyPalestinainstory.com

״האוסף שאין לנקוב בשמו״
 

16 במאי 2023
תשובתו של עובד בספריה הלאומית לשאלה אם לדעתו אוכל לגשת לאוסף הספרים

16 במאי 2023

 

Screen Shot 2023-07-05 at 16.39.21.png
bottom of page